Lingworealioznawstwo rosyjskie

2022Z

Kod przedmiotu98S2O-LIROS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrzedmiot i zakres lingworealioznawstwa rosyjskiego. Związki interdyscyplinarne lingworealioznawstwa. Pojęcie kontaktu kulturowego i szoku kulturowego. Typy realiów i ich manifestacji lingwistycznej. Sposoby opisu i interpretacji lingworealonimów. Problemy przekładu rosyjskich lingworealonimów na język polski.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. , Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного, Москва, 1983 2) Прохоров Ю. Е., Лингвострановедение. Культуроведение. Страноведение. Теория и практика обучения русскому языку как иностранному, Москва: ИРЯ им. А.С. Пушкина, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi