Podstawy języków fachowych

2021Z

Kod przedmiotu98S2O-PJF
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Terminoznawstwo (terminologia) jako rozdział językoznawstwa (ze szczególnym uwzględnieniem terminoznawstwa rosyjskiego i polskiego). 2. Słowo i termin, znaczenie leksykalne i definicja. 3. Termin – pojęcie, sposoby i etapy tworzenia, rodzaje. 4. Terminologizacja i determinologizacja. Zapożyczenia i ich miejsce w terminologii. 5. Terminologia jako system. Struktura systemu terminologicznego. 6. Branżowe, zakładowe, krajowe systemy i zasoby terminologiczne. Umiędzynarodowienie terminologii. 7. Terminologia a kultura języka. 8. Słowniki terminologiczne – rodzaje, charakterystyka. 9. Miejsce działu językowego w strukturze instytucji / firmy. Charakterystyka funkcjonowania działu językowego (nadzór nad tworzeniem, spójnością i czystością zasobu terminologicznego, koordynacja wewnętrznej pracy instytucji pod względem językowym i współpracy z partnerami zewnętrznymi…) 10. Projekt językowy. Nadzór nad projektem językowym. Zadania i zakres czynności koordynatora projektu językowego. Tworzenie i koordynacja tworzenia glosariuszy projektowych. Nowoczesne możliwości techniczne wspomagania procesu tworzenia i systematyzacji zasobów terminologicznych. 11. Proces przekładu i jego uczestnicy w projekcie językowym. Uczestnicy drugiego stopnia: konsultant, weryfikator; ich umiejętności, kompetencje, rola w procesie przekładu i współpraca z tłumaczem.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grucza S., Marchwiński A., Płużyczka M. (red.), Translatoryka. Koncepcje - modele – analizy., KJS UW, 2010 2) Gabryś-Barker D., Kalamarz R., Języki specjalistyczne. Teoria i praktyka glottodydaktyczna, Uniwersytet Śląski , 2017 3) Kielar B. Z., Zarys translatoryki., KJS UW, 2003 4) Lukszyn J. (red.),, Języki Specjalistyczne 1 (Tom 1-6). Metajęzyk lingwistyki jako przedmiot opisu leksykograficznego. Systemowy słownik terminologii lingwistycznej., KJS UW, 2001 5) Lukszyn J. (red.)., Języki specjalistyczne. Słownik terminologii przedmiotowej., KJS UW, 2005 6) Makowski J. (red.), Języki specjalistyczne. Edukacja – perspektywy – kariera. , Primum Verbum , 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi