Współczesne teorie przekładu

2021Z

Kod przedmiotu98S2O-WTP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówtrukturalizm i semiotyka (Roman Jakobson, Eugene A. Nida, Jiří Levý, Anton Popovič, Michel Riffaterre). Z zagadnień niemieckiej nauki o przekładzie (Albrecht Neubert, Werner Koller, Christiane Nord). W kręgu Translation Studies (Itamar Even-Zohar, Gideon Toury, André Lefevere, Antoine Berman, Lawrence Venuti, Theo Hermans. Perspektywa hermeneutyczna (Hans-Georg Gadamer, George Steiner, Fritz Paepcke, Radegundis Stolze, Paul Ricœur). Poststrukturalizm i postkolonializm (Jacques Derrida, Lori Chamberlain, Gayatri Chakravorty Spivak).
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bukowski P., Heydel M., Współczesne teorie przekładu. Antologia, Wocław, 2009 2) Kielar B.Z., Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, Wrocław, 1988
Literatura uzupełniająca
Uwagi