Wybrane zagadnienia z rosyjskiej literatury końca XX i początku XXI wieku

2021Z

Kod przedmiotu98S2O-WZRL2021
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówobejmują analizę wybranych zagadnień w zakresie procesu historycznoliterackiego w Rosji końca XX i początku XXI wieku; w tym: ogólnoeuropejski kontekst postmodernizmu rosyjskiego a transformacje narodowe; charakterystyka najciekawszych zjawisk w dziedzinach najnowszej poezji, prozy oraz dramatopisarstwa rosyjskiego
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Drawicz (red.), Historia literatury rosyjskiej XX w., Wydawnictwo Naukowe PWN , 1997 2) И. Скоропанова, Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык , Невский простор, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak