Analizy geoinformacyjne 1

2023L

Kod przedmiotu99S1O-ANGEO1
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceWprowadzenie do GIS
Wymagania wstępneZnajomość obsługi QGis, ArcGis
Opis ćwiczeń
Opis wykładów1. Działania administracyjno-prawne wpływające na zmianę układów własnościowych i gospodarczych w jednostce przestrzennej. 2. Wpływ działań urządzeniowo-rolnych w aspekcie społecznym, przestrzennym, krajobrazowym i ekonomicznym. 3. Procedury prawne przeprowadzania działań kształtujących układy gospodarcze. Analizy przestrzenne będące podstawą podejmowania decyzji o zmianie istniejących układów gospodarczych (komunikacyjne, zainwestowania, przestrzenno-organizacyjne, topograficzne, glebowe, o specjalnych uwarunkowaniach, strefowanie). ,ĆWICZENIA:1. Zapoznanie z zakresem przedmiotu, przedstawienie sylabusa, zasad oceny. 2. Ustalenie stanu władania i analiza stosunków własnościowych. 3. Analiza glebowa, komunikacji, zainwestowania, fizjograficzna. 4. Opracowanie założeń do projektu scalenia - mapa założeń. 5. Kolokwium 6. Zaliczenie ćwiczeń
Cel kształceniaZapoznanie z możliwościami wykorzystania umiejętności analizy danych o powierzchni ziemi do wykonywania prac administracyjno-prawnych związanych z kształtowaniem powierzchni, gospodarką nieruchomościami, planowaniem inwestycji, ochroną środowiska i krajobrazu.
Literatura podstawowa1) ISAP, Ustawa o scaleniu i wymianie gruntów z 26 marca 1982, www.sejm.gov.pl, 1982 2) Woch F., Optymalne parametry rozłogu gruntów gospodarstw rodzinnych dla wyżynnych terenów Polski., IUNG Puławy, 2001 3) Woch F. i inni, Efektywność gospodarcza i ekonomiczna scalania gruntów w Polsce, IUNG Puławy, 2011 4) Szczepanek R., Żmuda-Trzebioatowski P., QGIS. Samouczek., Politechnika Krakowska, 2018 5) Szczepanek R., Systemy informacji przestrzennej z QGIS, Politechnika Krakowska, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi