Analizy geoinformacyjne 2

2024Z

Kod przedmiotu99S1O-ANGEO2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceAnalizy geoinformacyjne 1
Wymagania wstępnePrzygotowanie dokumnetacji do realizacji dalszych analiz w celu zrealizowania projektu.
Opis ćwiczeń1. Przygotowanie bazy danych do etapu szacunku gruntów. 2. Strefowanie - wyznaczenie stref o specyficznych wartościach w oparciu o odległości, strukture użytków, lokalne uwarunkowania; 3. Bilansowanie wartości w oparciu o stan dotychczasowy oraz nowoprojektowany. 4. Analiza zaprojektownych wartości i powierzchni w odniesieniu do przyjetych norm.
Opis wykładów1. Zasady, metody, techniki wykonywania szacunku gruntów. 2. Analiza wartości jednostkowych w badanym obiekcie. 3. Strefowanie przywykorzystaniu narzędzi geoinformatycznych. 4. Bilansowanie wartości i powierzchni w oparciu o wykonane analizy. 5. Zaprojektowanie nowych działek w nowej lokalizacji, o zadanej wartości i powierzchni. 6. Kolokwium.
Cel kształceniaZapoznanie z teorią waloryzacji przestrzeni, obowiązującymi normami i przepisami prawnymi oraz zasadami podziału przestrzeni w celu uzyskania umiejętności projektowania nowych układów gospodarczych.
Literatura podstawowa1) Szczepanek R., Systemy informacji przestrzennej z Qgis, Politechnika krakowska, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi