Algorytmy i struktury danych

2021L

Kod przedmiotu99S1O-AiSD
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające matematyka
Wymagania wstępnepodstawy informatyki
Opis ćwiczeń
Opis wykładówDefinicja algorytmu, podstawowe zasady analizy algorytmów: poprawność, złożoność obliczeniowa algorytmu. Reprezentacja danych liczbowych i tekstowych w systemach komputerowych, systemy zapisu, operacje na danych binarnych. Sposób uporządkowania informacji w pamięci komputera, struktury danych, na których operują algorytmy. Algorytmy sortowania, algorytmy wyszukiwania, algorytmy grafowe. Reprezentacja informacji przestrzennej dane rastrowe i wektorowe, algorytmy przetwarzania informacji przestrzennej. ,ĆWICZENIA:Praktyczna analiza tematyki przedstawionej na wykładach oraz implementacja wybranych algorytmów. Praca w środowisku Visual Studio (C#) - omówienie struktury projektu tworzonego w prezentowanym środowisku pracy - przykłady typów możliwych projektów i ich charakterystyka. Wstęp do programowania obiektowego. Przykłady implementacji elementarnych klas obiektów związanych z geometrią zero- jedno- i dwuwymiarową. . Analiza elementarnych problemów przestrzennych i propozycje ich rozwiązania w oparciu o zdefiniowane klasy. Tworzenie algorytmu funkcjonalnego. Dobór optymalnej struktury danych dla proponowanej ścieżki rozwiązania postawionego problemu.
Cel kształceniaZapoznanie z pojęciem i zastosowaniem algorytmu w komputerowym przetwarzaniu informacji i danych. Poznanie podstawowych struktur i sposobów reprezentacji różnego rodzaju informacji i danych w pamięci komputera ma rozwinąć umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z przetwarzaniem informacji, a także projektowania własnych aplikacji komputerowych służących do tego celu. Algorytmy są przedstawione w formie teorii oraz implementowane w wybranym języku programowania wysokiego poziomu podczas ćwiczeń. Przedmiot zakłada uprzednią umiejętność programowania, którą studenci wykorzystają i rozwiną w jego trakcie.
Literatura podstawowa1) Olds C.D., Lax A., Davidoff G.P, The Geometry of Numbers, MMA, 2000
Literatura uzupełniająca1) Roszkowski J., Analiza i projektowanie strukturalne, Helion, 2004
Uwagi