Elementy Satelitarnej Teledetekcji Radarowej

2024Z

Kod przedmiotu99S1O-ESTR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającefotogrametria, teledetekcja
Wymagania wstępnenie określa się
Opis ćwiczeńGłówne systemy SAR i ich parametry techniczne. Dane zespolone SLC i ich charakterystyka geometryczna oraz radiometryczna. Produkty obrazowe SAR i ich specyfikacja. Kalibracja radiometryczna, współczynnik sigma zero, beta zero i gamma zero. Specyfika obrazowania koherentnego i zjawisko plamkowania (speckle). Metody filtracji speckle’a. Zastosowania obrazów amplitudowych: kartograficzne (radarogrametria, inklinometria), rolnicze, środowiskowe, hydrologiczne. Praktyczne wykorzystanie obrazów amplitudowych do kartowania wód powierzchniowych, zjawisk powodziowych i statystyki rolniczej. Zapoznanie z Copernicus Services.
Opis wykładówWprowadzenie do mikrofal i ich interakcji ze środowiskiem. Podstawowe mechanizmy rozpraszania. Pojęcie obiektów punktowych i rozciągłych. Definicja kąta obrazowania, padania i „depresji”. Znaczenie kąta padania dla penetracji elementów środowiska. Teoretyczne podstawy obrazowania radarowego i syntezy SAR. Znaczenie polaryzacji w obrazowaniu środowiska. Znaczenie długości fali w badaniach środowiska. Dystorsje geometryczne obrazów radarowych terenów o dużych deniwelacjach. Główne systemy SAR i ich parametry techniczne. Dane zespolone SLC i ich charakterystyka geometryczna oraz radiometryczna. Produkty obrazowe SAR i ich specyfikacja. Kalibracja radiometryczna, współczynnik sigma zero, beta zero i gamma zero. Specyfika obrazowania koherentnego i zjawisko plamkowania (speckle). Metody filtracji speckle’a. Zastosowania obrazów amplitudowych: kartograficzne (radarogrametria, inklinometria), rolnicze, środowiskowe, hydrologiczne.
Cel kształceniaPodstawowe wyedukowanie absolwenta w zakresie podstaw teoretycznych oraz praktycznych metod przetwarzania zdjęć radarowych w celu pozyskiwania z nich informacji tematycznych z obszaru geoinformacji oraz nauk o ziemi i środowisku (kształcenie interdyscyplinarne).
Literatura podstawowa1) Konecny, Geoinformation - Remote Sensing, Photogrammetry, and Geographic Information Systems,, CRC Press, 2014 2) Richards J., The technology of radar imaging,” in Remote sensing with imaging radar, Springer-Verlag, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi