Fizyka

2021L

Kod przedmiotu99S1O-FIZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka
Wymagania wstępneznajomość matematyki na poziomie szkoły średniej oraz rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodstawy dynamiki punktu materialnego i bryły sztywnej. Zasady dynamiki ruchu postępowego i obrotowego, żyroskop. Teoria względności. Ciążenie powszechne. Formy stanu materii. Przewodnictwo cieplne, konwekcja, promieniowanie termiczne. Elektromagnetyzm. Elektryczne i magnetyczne właściwości materii. Fale magnetyczne, polaryzacja, interferencja i dyfrakcja. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna. Indukcja elektromagnetyczna. Prawo Gaussa dla pola elektrycznego i magnetycznego, wirowe pole elektryczne, prąd przesunięcia, równania Maxwella. Fale elektromagnetyczne. Efekt Dopplera. Kwantowa natura promieniowania.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Wyznaczanie momentu bezwładności metodą dynamiczną. Wyznaczanie logarytmicznego dekrementu tłumienia. Wyznaczanie współczynnika przewodnictwa cieplnego. Wpływ oporu, indukcji własnej i pojemności na natężenie prądu przemiennego. Pomiar współczynnika załamania metodą graficzną; wyznaczanie stężenia roztworów metodą refraktometryczną. Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej. Promieniotwórczość: wyznaczanie współczynnika pochłaniania promieniowania gamma dla różnych ciał. Oznaczanie pierwiastków za pomocą emisyjnego widma liniowego.
Cel kształceniaPrzedstawienie podstawowych zjawisk i procesów fizycznych zachodzących podczas wykonywania pomiarów za pomocą zdalnych systemów; ukształtowanie umiejętności wykorzystania praw przyrody w technice i życiu codziennym.
Literatura podstawowa1) Halliday, D.; Resnick, R.; Walker, J., Podstawy fizyki, t. 1-5, PWN, 2007 2) Taylor, J.R., Wstęp do analizy błędu pomiarowego, PWN, 2012 3) Drabent, R.; Machholc, Z.; Siódmiak, J.; Wieczorek, Z., Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, UWM, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi