Fotogrametria i teledetekcja z platform BSP

2023L

Kod przedmiotu99S1O-FTPBSP
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającefotogrametria, teledetekcja
Wymagania wstępnenie określa się
Opis ćwiczeńRóżnice geometryczne i matematyczne fotogrametrii lotniczej i fotogrametrii niskiego pułapu (BSP). Projektowanie misji fotogrametrycznych i teledetekcyjnych z różnymi sensorami: RGB, FLIR, Rikola, Micasense, Parrot Sequoia. Opracowanie bloku zdjęć RGB metodami półautomatycznymi - oprogramowanie AGISOFT Photoscan. Przegląd oprogramowania do opracowań 3D z pułapu BSP. Korelacyjne dopasowanie obrazów na podstawie cech spektralnych i strukturalnych (dense matching). Metody korelacji kanałów o różnej czułości spektralnej. Analiza przesunięć radialnych przy zróżnicowanej miąższości przestrzeni przedmiotowej i zmiennym pokryciu podłużnym. Analiza wpływu parametrów nalotu na wielkość kreski rozmazania. Analiza wpływu stosunku bazowego na dokładność wyznaczenia wysokości punktów przy wykorzystaniu automatycznej korelacji obrazów. Filtracje fotogrametrycznej chmury punktów. Analiza wpływu poszczególnych parametrów wyjściowych aerotriangulacji na dokładność planimetryczną ortofotomapy. Analiza zależności między dokładnością wysokościową DSM, a dokładnością planimetryczną ortofotomapy. Zasady doboru GSD do standardu ORTO. Problematyka standaryzacji, normalizacji i korekcji radiometrycznej pomiarów spektralnych z platform BSP. Korekcja efektu „smile”. Metody korekcji winietowania obiektywów i kierunkowości oświetlenia (BRDF) z wykorzystaniem powierzchni trendu. Produkty geoinformacyjne: ortofotomapy RGB, ortofotomapy wielospektralne i produkty pochodne (ortoobrazy wskaźnikowe), DSM, DEM, DTM, modele budynków 3D. Dziedziny wykorzystania produktów geoinformacyjnych opracowanych na podstawie metod fotogrametrycznych i teledetekcyjnych z platform BSP: * Pomiary geodezyjne 2D i 3D, * Obliczenia mas ziemnych, * Monitoring infrastruktury transportowej i energetycznej, *Urbanistyka i kartografia miast 3D, *Archeologia i inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego, * Rolnictwo precyzyjne i leśnictwo, * Monitoring ekosystemów mokradłowych i wodnych, * Monitoring zjawisk osuwiskowych, *Geomorfologia fluwialna.
Opis wykładówbez wykładów
Cel kształceniaWyedukowanie absolwenta w zakresie specyfiki fotogrametrii niskopułapowej oraz teledetekcji wielo- i hiperspektralnej bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej (HS/VNIR/VHR).
Literatura podstawowa1) Editors: William (Bill) Emery, John Schmalzel), Remote Sensing from Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) , MDPI, 2016 2) Farid Melgani, Francesco Nex, Recent Trends in UAV Remote Sensing , MDPI, 2014
Literatura uzupełniająca1) Jensen J.R, Introductory Digital Image Processing. A Remote Sensing Perspective, Pearson Education, Inc, 2015 2) Luhmann T, Close Range Photogrammetry: Principles, Techniques and Application, Whittles Publishing, 2011
Uwagi