Kartografia

2022Z

Kod przedmiotu99S1O-KARTG
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka, podstawy geodezji
Wymagania wstępnePodstawy analizy matematycznej i geodezji
Opis ćwiczeń
Opis wykładówKartografia jako sztuka, nauka i technologia. Geometria sfery (trygonometria sferyczna) i elipsoidy obrotowej z uwzględnieniem układów współrzędnych. Zasady konstrukcji odwzorowań kartograficznych (zniekształcenia odwzorowawcze i twierdzenia Tissota). Klasyfikacja odwzorowań. Odwzorowania Gaussa-Krügera i quasistereograficzne oraz ich zastosowanie w państwowych układach współrzędnych w Polsce. Transformacje ,ĆWICZENIA:Rozwiązywanie trójkątów sferycznych i obliczanie nadmiaru sferycznego, przeliczenia współrzędnych między układami na sferze. Obliczenia na elipsoidzie (współrzędne geodezyjne i prostokątne prostoliniowe, długości łuków południkowych i równoleżnikowych). Wyprowadzanie funkcji odwzorowawczych wybranych odwzorowań. Badanie rozkładu zniekształceń w wybranych odwzorowaniach. Obliczanie współrzędnych płaskich, parametrów opisujących zniekształcenia i redukcji odwzorowawczych w odwzorowaniu Gaussa-Krügera.
Cel kształceniaZapoznanie z podstawami kartografii matematycznej. Wyjaśnienie zasad obliczeń na sferze i elipsoidzie oraz odwzorowywania tych powierzchni na płaszczyznę. Uświadomienie reguł konstrukcji państwowych układów współrzędnych płaskich. Ukazanie wagi praktycznego znaczenia własności odwzorowań kartograficznych i umiejętności wykorzystania wiedzy przy analizie zniekształceń i obliczaniu redukcji odwzorowawczych.
Literatura podstawowa1) Idzi Gajderowicz, Odwzorowania kartograficzne: podstawy, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009, s. 1 2) Idzi Gajderowicz, Kartografia matematyczna dla geodetów [wariant poz. 1], t. 1, Wydawnictwo Akademii Rolniczo-Technicznej, 1999, s. 1
Literatura uzupełniająca
Uwagi