Podstawy geodezji 2

2021L

Kod przedmiotu99S1O-PG2
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy geodezji 1, Elektroniczna technika pomiarowa, Matematyka
Wymagania wstępnePodstawowe wiadomości z Geodezji. Obsługa podstawowych instrumentów geodezyjnych. Wybrane zagadnienia matematyki wyższej.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPaństwowy zasób geodezyjno-kartograficzny. Realizacja podstawowych zadań geodezyjnych w obowiązującym systemie odniesień przestrzennych i zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi. Zastosowanie nowoczesnych technik pomiarowych w zastosowaniach inżynieryjnych. Wprowadzenie do automatyzacji procesu pomiarowego i obliczeniowego.,ĆWICZENIA:Realizacja podstawowych zadań geodezyjnych w obowiązującym systemie odniesień przestrzennych i zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi: pomiary terenowe, rozwiązywanie zagadnień geodezyjno-inżynieryjnych. Zastosowanie nowoczesnych technik pomiarowych w zastosowaniach inżynieryjnych: pomiary sytuacyjno-wysokościowe, pomiary niwelacyjne, pomiary inżynieryjne. Wprowadzenie do automatyzacji procesu pomiarowego i obliczeniowego: wykorzystanie nowoczesnego sprzętu pomiarowo-obliczeniowego.
Cel kształceniaPoznanie podstaw technologii pomiarowych, opracowania wyników pomiaru i opracowania map - etap zaawansowany.
Literatura podstawowa1) Łyszkowicz A., Geodezja czyli sztuka mierzenia Ziemi, UWM , 2006
Literatura uzupełniająca1) Świątek B, Geodezja 1, UWM, 2003 2) Przewłocki S, Geomatyka, PWN, 2013
Uwagi