Podstawy opracowania obserwacji

2022Z

Kod przedmiotu99S1O-POO
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceRachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawy rachunku macierzowego. Niepewność, dokładność i precyzja pomiarów i parametry ich oceny. Prawo propagacji wariancji. Podstawowe modele probabilistyczne, statystyczne i funkcjonalne. Metody estymacji stosowane w geodezji: metoda największej wiarygodności, M-estymacja, metoda najmniejszych kwadratów (MNK). Podstawowe algorytmy MNK. Estymacja współczynnika wariancji i analiza dokładności wyników estymacji. Ocena dokładności z wykorzystaniem estymatorów macierzy kowariancji i elips ufności. ,ĆWICZENIA:Podstawowe działania na macierzach. Obliczanie macierzy wag, kofaktorów i ich propagacja. Estymacja metodą NK. Przykłady wyrównania metodą parametryczną (elementarne zadania, wyrównanie sieci niwelacyjnych). Analiza dokładności wyników wyrównania (błędy średnie wyrównanych parametrów, obserwacji i ich funkcji). Wstępna analiza dokładności. Wyrównanie metodą warunkową (liczenie defektu sieci, tworzenie równań warunkowych, elementarne przykłady). Analiza dokładności po wyrównaniu metodą warunkową (sposoby liczenia błędów średnich wyrównanych obserwacji i ich funkcji). Metody mieszane i metoda sekwencyjna.
Cel kształceniaPoznanie podstawowych metod opracowania wyników pomiarów oraz statystycznej analizy zbiorów obserwacyjnych. Zapoznanie się z pojęciami niepewności, dokładności i precyzji pomiarów oraz prawem propagacji wariancji. Zapoznanie z podstawowymi metodami estymacji i ich praktycznymi algorytmami oraz analizą i interpretacją otrzymanych estymatorów.
Literatura podstawowa1) Zbigniew Wiśniewski, Rachunek wyrównawczy w geodezji (z przykładami), UWM, 2016 2) Lubomir Baran, Teoretyczne podstawy opracowania wyników pomiarów geodezyjnych, PWN, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi