Programowanie sieciowe

2023Z

Kod przedmiotu99S1O-PRSIEC
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWprowadzenie do sieci Web, Projektowanie i budowa rozproszonych systemów geiinformacyjnych. Architektura rozproszonych systemów geoinformacyjnych. Standardy rozproszonych usług GIS. Język HTML, Kaskadowe Style CSS, język skryptowy javascript.Źródła danych geoprzestrzennych i ich przetwarzanie z wykorzystaniem języka javascript, Rozproszony GIS a bazy danych, Praca z bazami danych z wykorzystaniem języka javascript.,ĆWICZENIA:Wprowadzenie do idei funkcjonowania Internetu.Model klient-serwer.Komunikacja oparta na komutacji pakietów. Adresy IP, adres domenowy i DNS. Lokalne sieci komputerowe, urządzenia sieciowe, adresy fizyczne. Popularne usługi sieciowe i narzędzie diagnostyczne. Przeglądarka internetowa, standaryzacja wymiany danych w HTTP i innych. Instalacja i konfiguracja Web Server HTML - tworzenie statycznych dokumentów (na podstawie tzw. piramidy obrazów ") Dokumenty z danymi przestrzennymi. Dokumenty HTML z elementami interaktywnymi, korzystanie z JavaScriptu. Interaktywność dokumentów wykorzystyjąca skrypty ulokowane po stronie serwera- wykorzystanie PHP do obsługi danych i systemów baz danych zlokalizowanych po stronie serwera. Prezentacja i analiza możliwości wykorzystania zaawansowanych rozwiązań internetowych technologii komercyjnych. XML w SOAP,WSDL. Geoportal i usługi WMS,WFS w narzędziach opensource. Pozyskiwanie danych przestrzennych z bezpłatnych serwisów typu Web-Map. Utworzenie przykładowego serwisu Web-Map)
Cel kształceniaPrzygotowanie do realizacji zadań związanych z projektowaniem, tworzeniem i wdrażaniem geoinformacyjnych aplikacji Web. Przekazanie wiedzy niezbędnej do zrozumienia usług internetowych i pokazanie praktycznych możliwości tworzenia map i usług internetowych.
Literatura podstawowa1) Kubik T., GIS. Rozwiązania sieciowe, PWN, 2009 2) Kurose James , Ross Keith, Sieci komputerowe. Ujęcie całościowe. Wydanie VII, Helion, 2021
Literatura uzupełniająca1) Ullman L., , Dynamiczne strony WWW. PHP i MySQL, Helion, 2004
Uwagi