Praktyka zawodowa

2023L

Kod przedmiotu99S1O-PRZAW
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzającePodstawy geodezji, Geomatyka, Systemy pomiarowe
Wymagania wstępnePodstawy geodezji, Geomatyka, Systemy pomiarowe
Opis ćwiczeńAWODOWE:ĆWICZENIA:Cel kształcenia: Pogłębianie wiedzy i umiejętności praktycznych, kształtowanie sumienności samodzielności i rzetelności w wykonywaniu zadanych prac, rozpoznanie wymagań stawianych inżynierom na rynku pracy. Treści merytoryczne: Zapoznanie się z organizacją pracy w przedsiębiorstwie geodezyjnym, geoinformatycznym, budowlanym, telekomunikacyjnym, itp. w którym realizowana jest praktyka. Doskonalenie umiejętności inżynierskich. Wykonawstwo dokumentacji, aplikacji geoinformatycznych.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniacelem praktyki jest praktyczna weryfikacja wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie studiów z zakresu geodezji
Literatura podstawowa1) Sejm RP, Prawo geodezyjne i kartograficzne , Sejm RP, 1989 2) Sejm RP, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU1) z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Sejm RP, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi