Przedsiębiorczość

2024Z

Kod przedmiotu99S1O-PRZEDS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWykład stanowi monograficzne, całościowe ujęcie wybranego zagadnienia: przedsiębiorczości – jej źródeł i istoty; człowieka w procesie przedsiębiorczości; przesłanek i uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw; postępu technicznego w przedsiębiorstwie; kierowania i zarządzania firmą. Szczegółowo zostaną omówione: Pojęcie przedsiębiorczości. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej. Zawody przyszłości ze szczególnym uwzględnieniem geoinformatyki. Zakładanie firmy. Sztuka argumentacji i asertywność. Techniki negocjacji. Kreatywność. Wstęp do innowacyjności i teorie innowacji. Burza mózgów jako metoda rozwiązywania problemów i poszukiwania innowacji. Model Canvas. ,ĆWICZENIA:Dostarczenie rozszerzonych wiadomości związanych z przedsiębiorczością w tym znaczeniem przedsiębiorczości w warunkach gospodarki konkurencyjnej oraz wyzwaniami stojącymi przed współczesnymi przedsiębiorstwami. Zapoznanie z istotą przedsiębiorczości jako cechy działalności ludzkiej, innowacyjności zbiorowej i indywidualnej, poszukiwania i wykorzystywania różnych form wspierania przedsiębiorczości. Zapoznanie z procesem zakładania działalności gospodarczej. Przygotowanie biznesplanu: cele i misja firmy, opracowanie modelu biznesowego, wybór lokalizacji firmy, analiza konkurencji, analiza potencjału, Analiza finansowa.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy dotyczącej zasad tworzenia i prowadzenia nowych podmiotów gospodarczych na wolnym rynku. Pokazanie istoty przedsiębiorczości, jej uwarunkowań i wpływu na gospodarkę.
Literatura podstawowa1) J., Francik A, Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą Teoria i praktyka, wyd. Wydawnictwo C.H. Beck, 2009 2) Glinka, B., & Gudkova, S., Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer, 2011 3) Etel, L., Nowa Ordynacja Podatkowa: Z prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, Temida 2, 2017 4) Tokarski, A., Tokarski, M., & Wójcik, J., Biznesplan w praktyce, CeDeWu., 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi