Wprowadzenie do GIS

2021Z

Kod przedmiotu99S1O-WDGIS
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawowe pojęcia GIS – definicje, budowa mapy cyfrowej, warstwa informacyjna (tematyczna), obiekt, podstawowe modele danych przestrzennych, obejmujące wektorowe modele danych – prosty i topologiczny oraz rastrowy model danych przestrzennych i jego własności, podstawowe pojęcia z zakresu baz danych, obejmujących pola i rekordy, typy i strukturę baz, rodzaje i własności pól, jak również operacje wykonywane na bazie danych, zagadnienie tworzenia danych przestrzennych – digitalizacja, skanowanie i rejestracja (kalibracja). ,ĆWICZENIA:Integracja rożnych modeli danych przestrzennych w geobazach w środowisku geoinformacyjnym. Etapy tworzenia projektu w popularnych programach GIS ArcGIS oraz QGIS. Praca z różnymi modelami danych przestrzennych. Metody łączenia danych, tworzenia relacji i nimi zarządzania. Analizy jakości i dokładności danych przestrzennych. Metody wizualizacji zbiorów.
Cel kształceniaPrzedstawienie znaczenia i możliwości wykorzystania systemów GIS (Geographic Information System) w różnych aspektach działalności człowieka, w szczególności z uwzględnieniem geodezji, gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami oraz szeroko pojętych procesów inwestycyjnych. Głównym celem tej części zajęć jest kształtowanie umiejętności właściwego zastosowania narzędzi GIS do rozwiązywania konkretnych zadań i problemów.
Literatura podstawowa1) Longley P.A., Goodchild M., Maguire D.I., Rhind D. W., GIS. Teoria i praktyka., Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 519 2) Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., GIS. Obszary zastosowań., Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 230 3) Szczepanek R., Systemy informacji przestrzennej z QGIS : podręcznik akademicki. Cz. 1 i 2, Wydawnictwo PK, 2017, s. 169 4) Burrough P. A., Principles of Geographical Information Systems, Oxford University Press, 2015, s. 352
Literatura uzupełniająca1) Medyńska-Gulij B., Kartografia i geowizualizacja., Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 216
Uwagi