Pielęgniarstwo - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Nauk Medycznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Pielęgniarstwo

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo ma możliwości zatrudnienia: • w podmiotach leczniczych świadczących usługi pielęgniarskie określonych w przepisach o zawodzie pielęgniarki z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie; • w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie; • na stanowisku pielęgniarki w żłobku dziecięcym innych tego typu placówkach, o których mowa • w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej; • w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach czynności związanych z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej • w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia; • na stanowiskach służbowych w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia, Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych jednostkach organizacyjnych tego typu, na których wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną; • powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy pielęgniarki, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, albo pełnienie funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy; • sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu; Regulacje prawne: Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 174 poz. 1039.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0
Etykieta
0,5
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Badania naukowe w pielęgniarstwie
2
Biostatystyka
2
Dydaktyka medyczna
3
III - Kierunkowe
Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
30
15
15
Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Seminarium
10
10
Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego
3
Pielęgniarstwo europejskie
2
Podstawy psychoterapii
3
Teoria pielęgniarstwa
3
Zarządzanie w pielęgniarstwie
4
VI - Praktyka
Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek
1
Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego
1
SUMA
30,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ochrona własności intelektualnej
0,25
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
III - Kierunkowe
Leczenie i opieka pielęgniarska nad chorym w onkologii
3
Leczenie i opieka pielęgniarska w neurochirurgii
4
Opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego rodziną
3
Opieka pielęgniarska nad chorym w dermatologii
3
Opieka pielęgniarska nad chorym w reumatologii
2
Zdrowy styl życia
0
VI - Praktyka
Dydaktyka medyczna
2
Leczenie i opieka pielęgniarska w neurochirurgii
2
Opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego rodziną
2
Opieka pielęgniarska nad chorym w dermatologii
2
Opieka pielęgniarska nad chorym w reumatologii
2
Zarządzanie w pielęgniarstwie
2
SUMA
29,75

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
III - Kierunkowe
Chirurgia rekonstrukcyjna
1
Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej
3
Leczenie i pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłym
2
Nowoczesne techniki diagnostyczne
1
Opieka pielęgniarska nad chorym kardiologicznym
1
Opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową
1
Opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami naczyń
2
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi
2
Pielęgnowanie pacjentów w chorobach metabolicznych
2
Przedmiot fakultatywny
2
Seminarium dyplomowe
2
VI - Praktyka
Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej
1
Leczenie i opieka pielęgniarska nad chorym w onkologii
1
Leczenie i pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi
1
Opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową
1
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi
1
Pielęgnowanie pacjentów w chorobach metabolicznych
1
Pielęgnowanie pacjentów ze schorzeniami naczyń
1
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Opieka nad pacjentem chorym laryngologicznie
1
Opieka pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane
1
Przygotowanie pracy i egzamin magisterski
20
Wybrane aspekty pielęgniarstwa w okulistyce
1
Zajęcia fakultatywne - moduł A
0
VI - Praktyka
Opieka nad pacjentem chorym laryngologiczni
0,5
Opieka pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane
0,5
SUMA
26,0